طبقدبی یکی از امیرنشین های هفت گانه امارات متحده عربی محسوب ...

واحد پول ترکیه لیر است. نماد این واحد پولی در بازارهای ...

واحد پول آذربایجان واحد پول آذربایجان منات است که با نماد ...