بازده سالانه کامودیتی ها در 10 سال گذشته سال 2023 سالی ...

مس سومین فلز صنعتی پرمصرف جهان و محور بسیاری از فناوری ...

قیمت بسیاری از کالاها در بیشتر سال 2023 در حال کاهش ...

فولاد یکی از نهاده های حیاتی صنعت و اقتصاد مدرن است ...