او افزود: ۴ بانک ملی، آینده، مهر اقتصاد و سپه را هم در مرحله آزمون داریم که یکی از این بانک‌ها، یعنی بانک ملی، به‌زودی به محیط عملیاتی اضافه خواهد شد و تا هفته آینده ۱۲ بانک ارائه‌دهنده خدمت چک الکترونیکی را خواهیم داشت.

او در پاسخ به این پرسش که آیا تا پایان سال تمام شعب بانک‌ها خدمت چک الکترونیکی را ارائه خواهند داد، بیان کرد: از نظر ما زمانی که بانک در محیط عملیاتی قرار می‌گیرد، دیگر فرآیند عملیاتی شده و تولید سرویس، سیاست خود بانک است که برنامه‌ریزی خواهد شد، بنابراین بانک مرکزی تعیین نمی‌کند که خدمت چک الکترونیکی در تمام بانک‌ها وجود داشته باشد.

بانک مرکزی این خدمت را به بانک‌ها می‌دهد و بانک میان شعب توزیع خواهد کرد. به نظر می‌رسد باتوجه به بانک‌های پیشرو در این زمینه، بانک‌ها به‌تدریج این محصول را در اختیار مردم قرار دهند.