گوشت گوسفندی،سال گذشته رکورددار گرانی شد

گوشت گوسفند با افزایش ۱۴۹.۲ درصدی قیمت، بالاترین رشد قیمت را طی یک سال گذشته داشته است.

گوشت گوسفند با افزایش ۱۴۹.۲ درصدی قیمت، بالاترین رشد قیمت را طی یک سال گذشته داشته است.

ترووست: گزارش مرکز آمار ایران از گرانی ۵۳ مواد غذایی در ایران در شهریورماه امسال حاکی است، گوشت گوسفند با افزایش ۱۴۹.۲ درصدی قیمت، بالاترین رشد و روغن نباتی جامد با کاهش ۶.۲ درصدی قیمت، کمترین رشد قیمت را طی یک سال گذشته داشته است.

طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران از نرخ رشد قیمت ۵۳ ماده غذایی در ایران در شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نقاط شهری، تعداد ۲۱ قلم کالا رشد قیمت بالاتری از نرخ تورم نقطه ای نقاط شهری که ۳۹.۶ درصد بوده است، داشته اند.

این خوراکی پرمصرف، سال گذشته رکورددار گرانی شد

//