وضعیت بحرانی رفاه خانوار ایرانی

روزنامه دنیای اقتصاد با استناد به آمار رسمی از بدتر شدن وضعیت رفاه خانوار ایرانی خبر داده است.

روزنامه دنیای اقتصاد با استناد به آمار رسمی از بدتر شدن وضعیت رفاه خانوار ایرانی خبر داده است.

روزنامه دنیای اقتصاد با استناد به آمار رسمی از بدتر شدن وضعیت رفاه خانوار ایرانی خبر داده است.

با اتکا به آمار می‌‌‌توان اجزای مخارج سالانه یک‌خانوار را در بازه ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مقایسه کرد و دید که آیا رشد اقتصادی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ توانسته است رفاه خانوار را بهبود بخشد یا خیر. براساس بررسی اجزای مخارج خانوار، تغییرات زیر در سه‌سال مدنظر اتفاق افتاده است: خانوارهای ایرانی سهم بیشتری از هزینه‌‌‌های خود را صرف تامین نیازهای اولیه کردند.

یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ حدود ۶۱‌درصد از هزینه‌‌‌های خود را صرف تامین اقلام خوراکی و مسکن، سوخت و روشنایی ‌‌‌کرده؛ ولی این آمار در سال ۱۴۰۱ به ۶۶‌درصد رسیده است. خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۱ سهم کمتری از هزینه‌‌‌های خود را در مقایسه با سال ۱۳۹۸ صرف تفریحات، سرگرمی و خدمات فرهنگی کرده است. با وجود اینکه سهم هزینه‌‌‌های خوراکی در سه‌سال اخیر بیشتر شده؛ اما سهم انواع گوشت و میوه از سبد مخارج خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۸ کمتر شده است.

این روزنامه افزوده است: در مجموع این آمار رسمی نشان می‌دهد که در سه‌سال اخیر، همزمان با رشد اقتصادی مثبت، خانوار ایرانی مجبور شده است سهم بیشتری از مخارج خود را صرف تامین حداقل‌‌‌های معیشتی کند و سهم کمتری برای سایر امور رفاهی باقی مانده است. حتی در اقلام خوراکی نیز مصرف گوشت و میوه کاهش داشته است.

این شواهد دال بر این است که رفاه خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۱ کمتر از سال ۱۳۹۸ بوده است. همچنین، براساس آمارهای مرکز آمار‌، میزان جمعیتی که در ایران با کمتر از ۲دلار (خط فقر بانک جهانی) زندگی می‌کنند در سال ۱۳۹۸ کمتر از نیم‌درصد بود که در سال ۱۴۰۰ (آخرین آمار انتشاریافته) به ۰.۷۲‌درصد رسیده و با توجه به جهش ارزی سال گذشته احتمال بدتر شدن آن در سال ۱۴۰۱ نیز وجود دارد. بنابراین با اتکا به این آمار رسمی نیز می‌‌‌توان بدتر شدن وضعیت رفاهی خانوار ایرانی را نشان داد.

//