دولت موظف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنج‌ساله، روش قیمت‌گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده‌‌‌‌‌‌های در اختیار دولت را که در این طرح‌ها استفاده می‌شوند، تعیین کند.
تغییر این نرخ‌ها ضمن قوانین بودجه‌سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.
همچنین نمایندگان با جزء۵ بند‌(ج) ماده‌۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز موافقت کردند.
در این بند‌آمده است: دولت موظف است از سال‌اول برنامه، نسبت به وضع عوارض کاهنده (با لحاظ یارانه‌‌‌‌‌‌های مستقیم متعلقه) صادرات مواد خام و نیمه‌‌‌‌‌‌خام در طول زنجیره ارزش به‌نحوی‌که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و هم‌‌‌‌‌‌زمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام کند.
آیین‌نامه اجرایی این بند‌توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت ظرف سه ماه پس از لازم‌‌‌‌‌‌الاجرا‌شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.