واکنش بهادری جهرمی درباره حواشی اتباع افغان

بهادری جهرمی ، سخنگوی دولت گفت: مردم افغان با ما پیوند ناگسستنی دیرینه زبانی، فرهنگی، جغرافیایی و ... دارند. دولت سیزدهم با مهاجرت غیرقانونی مخالف است و نظارت می کند از ورود آنها جلوگیری کند. اتباعی که قانونی در کشور هستند ساماندهی می شوند.

بهادری جهرمی ، سخنگوی دولت گفت: مردم افغان با ما پیوند ناگسستنی دیرینه زبانی، فرهنگی، جغرافیایی و ... دارند. دولت سیزدهم با مهاجرت غیرقانونی مخالف است و نظارت می کند از ورود آنها جلوگیری کند. اتباعی که قانونی در کشور هستند ساماندهی می شوند.

ترووست: سخنگوی دولت گفت: مردم افغان با ما پیوند ناگسستنی دیرینه زبانی، فرهنگی، جغرافیایی و … دارند. دولت سیزدهم با مهاجرت غیرقانونی مخالف است و نظارت می کند از ورود آنها جلوگیری کند. اتباعی که قانونی در کشور هستند ساماندهی می شوند.

//