این مقام وزارت خارجه دولت آمریکا همچنین در تداوم مداخله جویی واشنگتن در امور داخلی ایران گفت: بازداشت مریم لطفی خبرنگار پیگیر این موضوع نیز “غیرقابل قبول و توهین به آزادی‌ رسانه‌ ها” است.

پیلی ادعا کرد: “حکومت ایران باید زمان بیشتری را صرف نگرانی درباره نحوه برخورد با مردم خود کند به جای اینکه مشغول نحوه پوشش رسانه ‌ای بدرفتاری هایش شود.”