در متن اصلاحی ماده‌واحده مذکور آمده است: در سال‌۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۲۰۰‌هزار ‌میلیارد‌ریال نفت‌خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرارداده و به میزان آن به‌‌‌‌‌‌صورت ماهانه از ابتدای سال‌۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با ۵۰‌درصد قیمت بورس در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند‌قرار دهد و در حساب فی‌مابین خود و خزانه‌‌‌‌‌‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه کند. وزارت نفت مکلف است مابه‌‌‌‌‌‌التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران جبران و اعمال حساب کند. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به‌دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند‌افزایش خواهد یافت. مهلت هزینه‌‌‌‌‌‌کرد اعتبار موضوع این بند‌تا پایان شهریور سال‌۱۴۰۳ است.