خرابی خودروهای تولید داخل

مقایسه خرابی خودروهای صفر ایرانی و چینی

گزارش سالانه کارنامه در سال 1401 آمار خیره کننده ای از میزان خرابی خودروهای صفر کیلومتر تولید شده در کشور منتشر کرده است.

گزارش سالانه کارنامه در سال 1401 آمار خیره کننده ای از میزان خرابی خودروهای صفر کیلومتر تولید شده در کشور منتشر کرده است.

بر اساس گزارش سالانه کارنامه در سال 1401 در مجموع 25 درصد از خودروهای صفر کیلومتر تولید داخل شامل خودروهای تولیدی و مونتاژی دارای ایران فنی یا بدنه بوده اند.

این عدد برای خودروهای تولید داخل 24 درصد و برای خودروهای مونتاژی 27 درصد بوده است.

12 درصد خودروهای تولید داخل دارای صدمه در درب خودرو، 8 درصد دارای ایرادات موتور و 7 درصد دارای صدمه در قسمت گلگیر بوده اند.

همچنین 19 درصد خودروهای مونتاژی یا چینی دارای صدمه در درب خودرو، 2 درصد دارای ایرادات موتور و 8 درصد دارای صدمه در قسمت گلگیر بوده اند.

خرابی خودروهای صفر تولید داخل

//