مستأجران خانه‌دار می شوند!؟

بر اساس مصوبه دیروز مجلس، دولت اجازه دارد در کنار تامین زمین برای طرح مسکن، با همه اشخاص حقوقی و حقیقی غیر دولتی دارای زمین متقاضی مشارکت در طرح مسکن ملی مذاکره کرده و امکان مشارکت مردم در ساخت مسکن را فراهم کند.

بر اساس مصوبه دیروز مجلس، دولت اجازه دارد در کنار تامین زمین برای طرح مسکن، با همه اشخاص حقوقی و حقیقی غیر دولتی دارای زمین متقاضی مشارکت در طرح مسکن ملی مذاکره کرده و امکان مشارکت مردم در ساخت مسکن را فراهم کند.

ترووست: بر اساس مصوبه دیروز مجلس، دولت اجازه دارد در کنار تامین زمین برای طرح مسکن، با همه اشخاص حقوقی و حقیقی غیر دولتی دارای زمین متقاضی مشارکت در طرح مسکن ملی مذاکره کرده و امکان مشارکت مردم در ساخت مسکن را فراهم کند.

مجلس دولت را مکلف کرد حداقل دو دهم سکونتگاه‌‍ های فعلی را به میزان سکونت های شهری و روستایی اضافه کند، این مصوبه می‌تواند مشکل تامین زمین را در روستاها و شهرهای متوسط و کوچک بر طرف کند. قطعا مناطق خوش آب و هوا مانند استان‌های شمالی و شهرهای بزرگ شامل این مصوبه نمی‌شوند.

در کنار نوسازی دویست هزار واحد مسکونی روستایی با تسهیلات ارزان‌قیمت، مجلس به منظور تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده به وزارت راه اجازه داد تا  اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف ۴۰درصد بیش از قیمت کارشناسی، قیمت گذاری کرده و در راستای برنامه معاوضه کلید به کلید با واحد مسکونی نوساز معاوضه کند.

//