شعارنویسی بر روی دیوار سفارت فرانسه در تهران

تصویری از شعارنویسی بر روی دیوار سفارت فرانسه در تهران در شیکه های مجازی وایرال شد

تصویری از شعارنویسی بر روی دیوار سفارت فرانسه در تهران در شیکه های مجازی وایرال شد

ترووست: تصویری از شعارنویسی بر روی دیوار سفارت فرانسه در تهران در شیکه های مجازی وایرال شد

 در جریان بمباران بیمارستان المعمدانی توسط جنگنده‌های اسرائیل بیش از هزار نفر فوت شدند.

شعارنویسی بر روی دیوار سفارت فرانسه در تهران

//