سکوت دولت درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان

نماینده مردم ساری در مجلس در تذکری گفت: دولت درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم سکوت کرده است.

نماینده مردم ساری در مجلس در تذکری گفت: دولت درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم سکوت کرده است.

ترووست: نماینده مردم ساری در مجلس در تذکری امروز گفت: دولت درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم سکوت کرده است.

نماینده مردم ساری در مجلس بر ضرورت تعیین تکلیف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأکید کرد. علی بابائی کارنامی در نشست علنی نوبت مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: درباره موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که به پیشنهاد آقای آصفری به کمیسیون تلفیق رفته بود نظر نمایندگان اخذ نشد و ابهام و سکوتی وجود دارد، در واقع نه کمیسیون تلفیق و نه مجلس اظهارنظری داشته است.

نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس با بیان اینکه بازنشستگان دغدغه دارند، تصریح کرد: این موضوع باید تعیین تکلیف شود؛ دولت قبلی در این حوزه سیاسی‌کاری کرده، دولت فعلی نیز سکوت کرده است.

وی ادامه داد: بازنشستگان لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی به نوعی از مجلس توقع دارند و ما باید بر اساس آیین‌نامه در برنامه هفتم احکام مربوطه را مشخص کنیم.

//