خارج کردن جنگنده‌های اسرائیلی از پایگاه نزدیک غزه

در ویدئو زیر، خارج کردن جنگنده‌ها از پایگاه هوایی نزدیک غزه بعد از حمله نیروهای فلسطین را مشاهده می‌نمایید.

در ویدئو زیر، خارج کردن جنگنده‌ها از پایگاه هوایی نزدیک غزه بعد از حمله نیروهای فلسطین را مشاهده می‌نمایید.

ترووست: در ویدئو زیر، خارج کردن جنگنده‌ها از پایگاه هوایی نزدیک غزه بعد از حمله نیروهای فلسطین را مشاهده می‌نمایید.

//