تعلیق حکم تبعید «مرضیه محمودی»

مرضیه محمودی، روزنامه نگار در مورد حکم دادگاه در برای پرونده‌اش نوشت: تبعید یکساله به تربت جام و جریمه نقدی ۲۴ میلیونی تایید، اما اجرای حکم به مدت یکسال تعلیق شد.

مرضیه محمودی، روزنامه نگار در مورد حکم دادگاه در برای پرونده‌اش نوشت: تبعید یکساله به تربت جام و جریمه نقدی ۲۴ میلیونی تایید، اما اجرای حکم به مدت یکسال تعلیق شد.

ترووست:  مرضیه محمودی روزنامه نگار نوشت: حکم دادگاه من دیروز اعلام شد.  تبعید یکساله به تربت جام و جریمه نقدی ۲۴ میلیونی تایید، اما اجرای حکم به مدت یکسال تعلیق شد.
//