وی در ادامه اظهار کرد: مرحوم بهشتی که در سال ۵۷ با یاران خود حزب را تشخیص دادند می دانستند این نظام قوام پیدا نمی کند جز اینکه حزب داشته باشیم. به انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک می شویم. من یاداوری می کنم که ما در حزب به اتکای اصول اسلام و اتکای قانون اساسی به علاوه به اتکای آنچه که مقام معطم رهبری به عنوان اسناد هدایت کننده اداره کشور ابلاغ کردند، محورهایی را در موتلفه هر دوره مشخص می کنیم. این دوره نیز شرایط جهانی و کشور را تحلیل کردیم و محورهایی را استخراج کردیم. حزب به اتکای این مبانی شکل می گیرد و به محورهای فعالیت های حزب می رسد که باید منجر شود به آثاری در اداره کشور. اول باید در مجلس خود را نشان دهد. سپس باید در دولت و نهادهای مدنی خود را نشان دهد. اگر این محورها در این جایگاه ها بتواند خود را خوب نشان دهد می توانیم بگویم حزب موتلفه در اداره امور کشور موفق بوده است.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در ادامه تصریح کرد: حزب اگر بخواهد به وظایف خود به درستی بپردازد باید خیلی تلاش کند. در هر جایی که شعبه ای از حزب است باید سایه ای از این فعالیت ها مشاهده شود. مجلس که عصاره ملت است چه وظایفی دارد. حال برخی می گویند یعنی چه مجلس عصاره ملت است. بسیار ارزشمند است این نمایندگان و حضور آنان در مجلس شورای اسلامی. وجود مجلس یعنی محور اقتدار و اتحاد نظام. در مجلس نمایندگانی از نقاط مختلف کشور داریم. نمونه ای احترام و ادب را بین نمایندگان مشاهده می کنیم.  نمایندگان به هم احترام می گذارند. به هم احترام می گذارند. این تصویری که در مجلس یازدهم شاهد هستیم اگر عینا در کل کشور باشد جمهوری اسلامی ایران بهشت می شود. اختلاف نظر همیشه وجود دارد اما با برخورد و زد و خورد تفاوت دارد.

وی در ادامه تاکید کرد: کارهایی در مجلس صورت می گیرد شاید بهتر باشد به آن نپردازیم. ما در مجلس یک فراکسیون تشکیل دادیم و محور آن را قانونی گذاشتیم که ۱۵ سال پیش تصویب شده است. قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد بود. ما تشخیص دادیم این کار مهم یعنی مبارزه با فساد را دنبال کنیم. امیدواریم بعد ما در مجلس دوازدهم این فراکسیون که حرکتش بسیار مهم است در اقتدار بخشیدن به اقتدار نظام، ادامه فعالیت دهد. ما در مجلس سه کار مهم داریم. یکی قانون گذاری است. چون ما حاکمیت حزبی نداریم بین محورهای قوانین ما تناقض وجود دارد. ما باید بتوانیم برای تصویب یک قانون مجموع محورهایی که حزب دارد را استخراج کنیم و اجازه ندهیم قانون از این محورها فاصله بگیرد.

وی افزود: وظیفه دوم نظارت دارد. که دو وجه دارد. یکی چگونگی اجرای قانون است. اکنون ما قانون را پس از تصویب رها می کنیم. مجری هم طور دلش خواست با قانون برخورد می کند. ما قوانینی داریم که اصلا اجرا نشده است. چون نظارت ما ضعیف بوده است. ما نمایندگان بیشتر سعی کردیم گرفتاری مردم را پیگیری کنیم. ما باید بتوانیم قوانین را اجرا کنیم آن گاه حق اصلی مردم ادا خواهد شد. توقع آفرینی باید منطقی باشد. ما در کشور گرفتار تحریم‌ها هستیم. اما اگر تحریم ها نباشد بازهم امکانات کشور نامحدود نیست. نباید در مردم توقعاتی ایجاد کرد که نتوانیم به آن پاسخ دهیم. اکنون توقعات بازنشستگان، معلمان و ایثارگران را نگاه کنید. همه نیز حق دارند. اما امکانات محدود است. نمایندگان باید برای مردم تبیین کنند که کشور محدودیت هایی دارند. کی برای مردم شرح دادیم که کشور در این شرایط است. توقعات را پایین بیاورید. توقع آفرینی یکی از برنامه هایی که دشمن در کشور دنبال می کند.