مدیر طرح توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی افزود: عملیات اجرایی پنج‌حلقه چاه دیگر نیز در حال انجام است که با دریافت تجهیزات «HIPPS سیستم حفاظت با سیستم یکپارچگی بالا» بر اساس برنامه دریافتی تا پایان آذرماه، افزایش ۴۸۰۰ بشکه‌‌‌‌‌‌‌ای تولید نفت از آن عملیاتی شده و به این ترتیب و در مجموع تا پایان فصل پاییز، سهم پتروپارس در افزایش تولید نفت از میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی به ۲۳‌هزار و ۸۰۰ بشکه نفت در روز خواهد رسید.

وی در مورد وضع چاه‌‌‌‌‌‌‌های دیگر میدان مشترک نفتی آزادگان‌جنوبی گفت: تعداد ۸ بستر مشتمل بر ۱۳‌حلقه چاه به‌‌‌‌‌‌‌دلیل انجام عملیات حفاری روی آنها هنوز به پیمانکار روسطحی تحویل نشده‌‌‌‌‌‌‌اند که از ۹ چاه حفاری‌‌‌‌‌‌‌نشده روی این بسترها، انجام عملیات حفاری پنج چاه با ظرفیت ۲۰‌هزار بشکه در تعهد پتروپارس و چهار چاه دیگر با ظرفیت۱۰‌هزار بشکه در تعهد کارفرماست و با برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌‌های انجام‌شده درنظر است تا پایان امسال به بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری برسند.

مدیر طرح توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی در پایان با بیان اینکه عملیات اجرایی خطوط جریانی عمده چاه‌‌‌‌‌‌‌ها نیز در حال انجام است و تاکنون از مجموع ۱۵۴ کیلومتر خطوط لوله جریانی نفت حدود ۱۱۰ کیلومتر از خطوط اجرا شده‌است، پیشرفت ۱۹بسته کاری قرارداد GC طرح آزادگان جنوبی را ۷۶.۹۱درصد اعلام کرد.