اولین بیانیه حزب‌الله به صهیونیست‌ها

حزب‌الله طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در اولین پاسخ به شهادت تعدادی از مبارزان خود، پایگاه برانیت و پایگاه نظامی اویویم که مرکز فرماندهی یکی از گردان‌های وابسته به لشکر غربی است را با موشک‌های نقطه‌زن و خمپاره هدف قرار داده است.

حزب‌الله طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در اولین پاسخ به شهادت تعدادی از مبارزان خود، پایگاه برانیت و پایگاه نظامی اویویم که مرکز فرماندهی یکی از گردان‌های وابسته به لشکر غربی است را با موشک‌های نقطه‌زن و خمپاره هدف قرار داده است.

ترووست: حزب‌الله طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در اولین پاسخ به شهادت تعدادی از مبارزان خود، پایگاه برانیت و پایگاه نظامی اویویم که مرکز فرماندهی یکی از گردان‌های وابسته به لشکر غربی است را با موشک‌های نقطه‌زن و خمپاره هدف قرار داده است.

//