انتقاد اعضای خانه پرستار از نرخ های پایین اضافه کاری

تعدادی از اعضای خانه پرستار از نرخ‌های پایین اضافه‌کاری پرستاران انتقاد کردند.

تعدادی از اعضای خانه پرستار از نرخ‌های پایین اضافه‌کاری پرستاران انتقاد کردند.

ترووست: تعدادی از اعضای خانه پرستار از نرخ‌های پایین اضافه‌کاری پرستاران انتقاد کردند. به  به گفته آنها، پرستاران در هر ماه به اندازه ساعات موظفی خود اضافه‌کار می‌ایستند اما مبلغ دریافتی بسیار ناچیز است.

آنها ضمن ارائه پیامک واریز اضافه‌کار یک پرستار که در آن با چند ماه تاخیر، اضافه‌کار بهمن سال قبل واریز شده، گفتند: آنچه جالب است، مبلغ این واریزی است یعنی ۱۳۰ ساعت اضافه‌کاری برابر با یک میلیون و ۹۰۰هزار تومان. اعضای خانه پرستار می‌گویند: این پرستار در یک ماه، به جای پرستاری که در سیستم وجود ندارد و جای او خالی‌ست، به اندازه تقریبا یک شیفت موظفی کار کرده است اما اضافه‌کارش چند ماه بعد، یک میلیون و نهصد هزار تومان واریز شده است! این کمال بی‌عدالتی‌ست.

//