افزایش قیمت این کالاها غیرقانونی است!

مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و فرآوده‌های دامی: هرگونه افزایش قیمت‌ها در حوزه لبنیات، فاقد وجاهت قانونی است.

مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و فرآوده‌های دامی: هرگونه افزایش قیمت‌ها در حوزه لبنیات، فاقد وجاهت قانونی است.

ترووست: مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و فرآوده‌های دامی: هرگونه افزایش قیمت‌ها در حوزه لبنیات، فاقد وجاهت قانونی است.

از آنجا که تاثیر افزایش قیمت مصوب شیر خام و سایر هزینه‌های تولید قبلاً در قیمت این محصولات اعمال شده است لذا هرگونه افزایش مجدد قیمت‌ها فاقد وجاهت بوده و به عنوان تخلف مورد پیگیری قرار می گیرد.

//