اعلام قیمت جدید مرغ

سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار نرخ انواع مرغ قطعه بندی، بسته بندی، فرآورده‌ها و انواع خوراک تازه مرغ را اعلام کرد.

سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار نرخ انواع مرغ قطعه بندی، بسته بندی، فرآورده‌ها و انواع خوراک تازه مرغ را اعلام کرد.

ترووست: سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار نرخ انواع مرغ قطعه بندی، بسته بندی، فرآورده‌ها و انواع خوراک تازه مرغ را اعلام کرد.

قیمت انواع گوشت، قطعه بندی، فرآورده و انواع آلایش مرغی به شرح زیر است:
بازوی کبابی ساده هر کیلوگرم 84 هزار و 300 تومان
بال کبابی ساده (بدون نوک بال) هر کیلوگرم ۹۳ هزار و ۶۰۰ تومان
جوجه کباب با استخوان ساده هر کیلوگرم 122 هزار و 300 تومان
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده هر کیلوگرم ۱۵۱ هزار و ۸۰۰ تومان
ران بدون پوست و دنبالچه، چربی و سر ساق هر کیلوگرم 106 هزار و 700 تومان
ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن، بال و بازو هر کیلوگرم ۱۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان
ساق مرغ بدون پوست و سرساق هر کیلو گرم 122 هزار و 600 تومان
سینه با استخوان بدون پوست، شش، گردن، بال (بدون بازو) هر کیلو گرم ۱۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان
سینه بدون استخوان (شنیسل بدون آرد بدون بازو) هر کیلوگرم 151 هزار و 100 تومان
فیله مرغ هر کیلوگرم ۱۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان
گردن بدون پوست هر کیلوگرم 23 هزار و 800 تومان
مخلوط بال و بازو کبابی ساده هر کیلوگرم ۸۸ هزار و ۹۰۰ تومان
مغز ران بدون پوست و بدون استخوان کعب ران هر کیلوگرم 118 هزار و 300 تومان
پای مرغ پاک شده (بدون ناخن) بسته ۴۰۰ گرمی ۱۴ هزار تومان
جگر مرغ بسته 400 گرمی 23 هزار تومان
دل مرغ بسته ۴۰۰ گرمی ۳۳ هزار تومان
سنگدان مرغ بسته 400 گرمی 37 هزار تومان

//