اظهار نظر یک مقام خارجی درباره بقای جمهوری اسلامی

شیخ زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران تنها ابرقدرت دنیا در آینده نزدیک خواهد بود.

شیخ زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران تنها ابرقدرت دنیا در آینده نزدیک خواهد بود.

ترووست: شیخ زکزاکی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران تنها ابرقدرت دنیا در آینده نزدیک خواهد بود.

رهبر شیعیان نیجریه گفت: ابرقدرتی آمریکا رو به افول و ابرقدرتی ایران رو به اوج است، از این رو جمهوری اسلامی ایران تنها ابرقدرت دنیا در آینده نزدیک خواهد بود.

چندی پیش، شیخ زکزاکی از سوی جمهوری اسلامی دکترای افتخاری دریافت کرد.

//