آب پاکی دولت روی دست مردم / افزایش میزان یارانه متنفی است

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت افزایش میزان یارانه را تکذیب کرد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت افزایش میزان یارانه را تکذیب کرد.

ترووست :علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت افزایش میزان یارانه را تکذیب کرد.

به گزارش خبر فوری، او گفت: یارانه نه افزایش می‌یابد نه شیوه پرداخت آن تغییر می‌کند و تنها شیوه دهک‌بندی به صدک‌بندی ارتقا می‌یابد.

او افزود: به جای اینکه از نظر مالی در ده دهک باشد، هر دهک به ده دهک تقسیم می‌شود و اینگونه به صورت دقیق و به صورت صدک تقسیم می‌شود.

 

//