کلاهی که روسیه بر سر رهبر کره شمالی گذاشت!

خبرگزاری دولتی کره شمالی تصویری از کیم جونگ اون با کلاه روسی "اوشانکا" در حال فشردن دست وزیر دفاع روسیه منتشر کرد.

خبرگزاری دولتی کره شمالی تصویری از کیم جونگ اون با کلاه روسی "اوشانکا" در حال فشردن دست وزیر دفاع روسیه منتشر کرد.

ترووست: خبرگزاری رسمی کره شمالی تصویری از کیم جونگ اون با کلاه روسی “اوشانکا” در حال فشردن دست وزیر دفاع روسیه منتشر کرد.

روسیه بر سر رهبر کره شمالی کلاه گذاشت!
//