چین چگونه به بزرگترین تولیدکننده خودرو در جهان تبدیل شد؟

چین چگونه به بزرگترین تولیدکننده خودرو در جهان تبدیل شد؟

چین در حال حاضر بزرگترین تولید کننده خودرو در جهان است. ویدئوی زیر، سیر تحولاتی که طی زمان اتفاق افتاده تا چین به چنین جایگاهی دست پیدا کند را نشان می دهد. 

//