اقدام عجیب دولت برای دریافت مالیات از پزشکان

پزشکانی که برای فرار مالیاتی از ارائه کارتخوان به مراجعه کنندگان طفره می‌رفتند، زیر تیغ سازمان امور مالیاتی قرار گرفتند.

پزشکانی که برای فرار مالیاتی از ارائه کارتخوان به مراجعه کنندگان طفره می‌رفتند، زیر تیغ سازمان امور مالیاتی قرار گرفتند.

ترووست: پزشکانی که برای فرار مالیاتی از ارائه کارتخوان به مراجعه کنندگان طفره رفته و با اعلام اینکه «کارت‌خوان نداریم» یا «کارت‌خوان خراب است» مردم را وادار به پول نقد و یا کارت به کارت می کردند، زیر تیغ سازمان امور مالیاتی قرار گرفتند و این سازمان با نصب تابلوی کارت به کارت در تمامی طبقات ساختمان‌ها، پزشکان را ملزم به پرداخت مالیات کرد.

اقدام عجیب دولت برای دریافت مالیات که پربازدید شد

//