وضعیت توزیع ثروت در جهان در سال 2022

وضعیت نابرابری ثروت در جهان در سال 2022

نابرابری ثروت در جهان

بر اساس گزارش نابرابری جهانی، در سال 2022، همچنان شاهد شکاف بسیار بزرگی در توزیع ثروت بین ثروتمندان و فقرا هستیم. در این سال، 1 درصد از جمعیت جهان حدود 38 درصد از ثروت کل جهان را به خود اختصاص داده اند. همچنین، 10 درصد از جمعیت جهان نیز صاحب 75 درصد از ثروت جهان است. این ارقام هولناک به نظر می رسد، چون مابقی 90 درصد از جمعیت جهان، فقط مالکیت 25 درصد از ثروت جهان را در اختیار دارند. شرایط توزیع ثروت، حتی از این هم بدتر است؛ چون 50 درصد جمعیت فقیر جهان فقط توانسته اند، مالکیت 2 درصد از ثروت جهانی را بدست بیاورند. 

//