سوژه شدن میز کار نمایندگان مجلس

در نشست علنی مجلس شاخه‌های گل بر روی میز نمایندگان مجلس جلب توجه کرد.

در نشست علنی مجلس شاخه‌های گل بر روی میز نمایندگان مجلس جلب توجه کرد.

تسنیم: در نشست علنی مجلس شاخه‌های گل بر روی میز نمایندگان مجلس جلب توجه کرد.

میز کار نمایندگان مجلس سوژه شد

میز کار نمایندگان مجلس سوژه شد

میز کار نمایندگان مجلس سوژه شد

//