شاخص مدیران خرید

رکود در کمیین اقتصاد، شامخ مرداد به زیر 50 رسید

آخرین نظرسنجی گردآوری شده، نشان میدهد که شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مرداد ماه 49.97 بوده است و در مقایسه با 50.63 تیر ماه اندکی کاهش یافته و برای چهارمین ماه پیاپی، روند کاهشی داشته و به کمترین مقدار هفت ماه اخیر (به غیر از فروردین) رسیده است.

آخرین نظرسنجی گردآوری شده، نشان میدهد که شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مرداد ماه 49.97 بوده است و در مقایسه با 50.63 تیر ماه اندکی کاهش یافته و برای چهارمین ماه پیاپی، روند کاهشی داشته و به کمترین مقدار هفت ماه اخیر (به غیر از فروردین) رسیده است.

نتایج گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ مرداد 1402)

آخرین نظرسنجی گردآوری شده، نشان میدهد که شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مرداد ماه 49.97 بوده است و در مقایسه با 50.63 تیر ماه اندکی کاهش یافته و برای چهارمین ماه پیاپی، روند کاهشی داشته و به کمترین مقدار هفت ماه اخیر (به غیر از فروردین) رسیده است.
در میان بخشهای اقتصادی، تقاضای مشتریان در بخشهای صنعت و خدمات کاهش داشته و در بخش تقاضای خارجی نیز شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات برای دومین ماه پیاپی کاهشی بوده اگرچه شیب کاهش در مقایسه با ماه گذشته اندکی ملایمتر بوده است. بر همین اساس به دلیل کاهش در تقاضای داخلی و خارجی، شاخص میزان فروش نیز برای دومین ماه پیاپی کاهش داشته است اما شدت کاهش در مقایسه با ماه گذشته کمتر است.
در همین حال، شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز و تورم قیمت نهاده ها با شتاب کمتری افزایش داشته و به کمترین میزان 11 ماه اخیر از مهر ماه 1401 رسید هاست، اما مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی و عدم تخصیص ارز و تسهیلات از سوی بانکها به همراه محدودیت های مربوط به واردات مواد اولیه و ترخیص کالا از گمرک، باعث شده تا علیرغم کاهش سرعت افزایش قیمت، شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم مورد نیاز همچنان کاهشی باشد.

شامخ مرداد 1402

//