روایت جالب آقای نماینده از بازدید انبار خوردو!

بازدید رشیدی کوچی نماینده مجلس از انبار خودروهای وارد شده که آماده پلاک شدن هستند را ببینید.

بازدید رشیدی کوچی نماینده مجلس از انبار خودروهای وارد شده که آماده پلاک شدن هستند را ببینید.

ترووست: بازدید رشیدی کوچی نماینده مجلس از انبار خودروهای وارد شده که آماده پلاک شدن هستند را ببینید.

//