خبرگزاری اسپوتنیک با استناد بر بیانیه وزارت دفاع روسیه بیان داشت: از زمان آغاز درگیری ها نیروهای حافظ صلح روسیه غیرنظامیان را از مناطق مرداکرت (Mardakert)، مارتونی (Martuni) و عسکران (Martuni) تخلیه کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است: برای این افراد مکان برای استراحت و غذای گرم فراهم شده است و پزشکان نظامی روسیه درمان های پزشکی را در اختیار آنها قرار داده اند.

وزارت دفاع روسیه افزود: نیروهای صلحبان روسی به انجام وظایف خود در منطقه ادامه می دهند و در تعامل مداوم با باکو، ایروان و استپانکرت (خانکندی) مرکز قره باغ، هدف جلوگیری از خونریزی و تضمین امنیت، پیروی از هنجارهای حقوق انسانی غیرنظامیان و نیز تضمین امنیت نیروهای خود را دنبال می کند.

وزارت دفاع روسیه همچنین یادآوری کرد که توافق آتش بسی که در روز چهارشنبه با طرف های درگیر و با میانجی نیروهای صلحبان روسی حاصل شد و اوضاع کنونی منطقه، بیست و چهارساعته رصد می شود.

روز سه شنبه، زمانی که آذربایجان «اقدامات ضد تروریستی محدود»ی را در منطقه برای بازگرداندن نظم مبتنی قانون اساسی آغاز کرد، اوضاع در قره باغ رو به وخامت گرائید. یک روز بعد، باکو و استپانکرت (خانکندی) اعلام آتش بس کردند.

آذربایجان تصریح کرد که آن ها شروطی را مطرح کرده اند از جمله این که گروه های مسلح غیرقانونی مستقر در قره باغ باید مواضع رزمی خود را ترک کرده و کاملاً خلع سلاح شوند.