انتقاد مهدی فضایلی از واژه بانوی اول برای همسر رهبری

عضو دفتر نشر آثار رهبر انقلاب به استفاده همسر رئیسی از واژه بانوی اول واکنش نشان داد.

عضو دفتر نشر آثار رهبر انقلاب به استفاده همسر رئیسی از واژه بانوی اول واکنش نشان داد.

ترووست: عضو دفتر نشر آثار رهبر انقلاب به استفاده همسر رئیسی از واژه بانوی اول واکنش نشان داد.

فضائلی در توئیتر خود نوشت:

انتقاد از بکارگیری واژه بانوی اول برای همسر رهبری

//