انتقاد علی مطهری به آماده نشدن استادیوم آزادی

انتقاد علی مطهری از آماده نشدن استادیوم آزادی: مگر خبر نداشتید مسابقه در پیش است؟

انتقاد علی مطهری از آماده نشدن استادیوم آزادی: مگر خبر نداشتید مسابقه در پیش است؟

ترووست: انتقاد علی مطهری از آماده نشدن استادیوم آزادی: مگر خبر نداشتید مسابقه در پیش است؟

//