خبرگزاری سعودی (واس) نوشت پرونده این دو نفر به دادگاه ویژه ارسال شد و همه ضمانت های قضایی برای آنها فراهم شد. این دو نفر اتهامات خود اعتراف کردند.

در این خبر به این موضوع اشاره نشده که آنها برای کدام کشور یا طرف جاسوسی کرده اند.

اعدام نظامیان به اتهام خیانت اتفاق نادری در عربستان سعودی است.

عربستان سعودی یکی از بالاترین آمار اعدام ها در جهان را دارد.