اظهار نظر ضرغامی درباره اعتراضات

ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ،گفت: وقتی اعتراضاتی که شکل می‌گیرد را ریشه یابی می‌کنیم، در می‌یابیم کوتاهی کرده‌ایم. ما نتوانستیم با دهه هشتادی‌ها حرف بزنیم و ضرر آن‌ را دیدیم.

ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ،گفت: وقتی اعتراضاتی که شکل می‌گیرد را ریشه یابی می‌کنیم، در می‌یابیم کوتاهی کرده‌ایم. ما نتوانستیم با دهه هشتادی‌ها حرف بزنیم و ضرر آن‌ را دیدیم.

ترووست : ضرغامی گفت: وقتی اعتراضاتی که شکل می‌گیرد را ریشه یابی می‌کنیم، در می‌یابیم کوتاهی کرده‌ایم. ما نتوانستیم با دهه هشتادی‌ها حرف بزنیم و ضرر آن‌ را دیدیم.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: ما در شادی مردم و شاد کردن مردم و در ایجاد تنوع برای نسل‌های جدید غفلت کردیم و وقتی اعتراضاتی که شکل می‌گیرد را ریشه یابی می‌کنیم، در می‌یابیم کوتاهی کرده‌ایم که یکی از آن‌ها تفریحات است.

وی ادامه داد: با دهه هشتادی‌ها نتوانستیم حرف بزنیم و ضرر آن را دیدیم و همچنان که احترام بزرگان مهم است، باید بزرگترها نیز بزرگی کنند.
//