اضافه شدن ۲ جزیره به نقشه عربستان!

عربستان سعودی نقشه رسمی جدیدی را از مرزهایش منتشر کرد و در این نقشه دو جزیره تیران و صنافیر را که مصر با انتقال مالکیت این دو جزیره خود به عربستان موافقت کرده بود، در مرزهایش قرار داده است.

عربستان سعودی نقشه رسمی جدیدی را از مرزهایش منتشر کرد و در این نقشه دو جزیره تیران و صنافیر را که مصر با انتقال مالکیت این دو جزیره خود به عربستان موافقت کرده بود، در مرزهایش قرار داده است.

ترووست: عربستان نقشه رسمی جدیدی را از مرزهایش منتشر کرد و در این نقشه دو جزیره تیران و صنافیر را که مصر با انتقال مالکیت این دو جزیره خود به عربستان موافقت کرده بود، در مرزهایش قرار داده است.

به نقل از «روسیا الیوم» نقشه‌ای که توسط اداره کل نقشه برداری و اطلاعات مکانی به عنوان نهاد ملی مسئول تهیه نقشه رسمی کشور عربستان از مرزهای بین المللی این کشور منتشر شده است، الحاق جزایر تیران و صنافیر به مرزهای دریایی عربستان را پس از واگذاری این ۲ جزیره توسط مصر به عربستان نشان می‌دهد.

مقامات سعودی این دو جزیره را کمی متفاوت از نام اصلی‌شان معرفی‌ کرده‌اند و نام «صنافر» را بر صنافیر و نام «ثیران» را بر تیران گذاشته‌اند. مسئولان عربستانی خواستار لحاظ کردن این نقشه در همه محافل و موسسات شدند.

//