ساخت و ساز در شهرهای تهران

ساخت‌وساز در کدام مناطق اطراف تهران پررونق‌تر می‌شود؟

در سال‌های اخیر قیمت مسکن در ایران رشد زیادی داشته است. مهمترین عامل این افزایش قیمت را هم می‌توان خروج آمریکا از برجام دانست. این اتفاق باعث شد تقاضا برای سرمایه گذاری در مسکن بالاتر رود و قیمت خانه همانند بسیاری از دارایی‌های دیگر با رشد قابل توجه همراه شود. با این حال، یکی از مسایل سال‌های اخیر، کاهش تولید مسکن بوده است. افزایش هزینه‌های تمام شده برای ساخت یک ساختمان و رشد چشمگیر در بازارهای جایگزین از عواملی بود که باعث شد ساخت مسکن در سال‌های اخیر کاهش یابد. این موضوع در صورت تداوم می‌تواند به مشکلی جدی روبرو شود. در تهران هم مانند بسیاری از شهرهای دیگر مسکن و افزایش قیمت آن مساله‌ساز شده است. با این حال، افزایش جمعیت، رشد قیمت‌ها و در نتیجه کوچ پایتخت‌نشینان به مناطق پیرامونی باعث شده است تا فرصت‌های جدیدی در اطراف تهران وجود داشته باشند.

اما ساخت‌وساز در کدام مناطق اطراف تهران پررونق‌تر می‌شود؟ در کدام مناطق تهران تقاضا برای ساخت کمتر و در کدام مناطق تقاضا بیشتر است؟

کدام مناطق تهران بیشتر ساخت‌وساز خواهند کرد؟

نگاهی به پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌ها نشان می‌دهد که در سال 1401 بیشترین تعداد واحد مسکونی مربوط به مناطق 1، 2، 4، 5، 14، 15 و 18 است. مناطق 3، 6، 9، 11، 12، 19، 20 و 21 نیز احتمالا کمترین واحد مسکونی اضافه شده را در سال آینده خواهند داشت. این موضوع می‌تواند روی تراکم و قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران تاثیر بگذارد.

کدام مناطق اطراف تهران پررونق‌تر است؟

یکی از نکاتی که در بررسی پروانه‌های ساختمانی به چشم می‌خورد، این است که تقاضا برای ساخت‌وساز در کدام قسمت از استان تهران بیشتر است؟ به غیر از شهر تهران، بیشترین تقاضا برای ساخت واحدهای مسکونی مربوط به اسلام‌شهر است و پس از آن شهریار، پردیس و پرند قرار می‌گیرند. این نکته جالب است اما موضوع جالب‌تری هم وجود دارد. بیشترین رشد در واحدهای مسکونی مربوط به پروانه ساختمانی در سال 1401 در شهر پرند دیده می‌شود. پرند که در سال 1400 تنها پروانه برای ساخت 500 واحد مسکونی را گرفته بود، امسال شاهد کسب پروانه ساختمانی برای ساخت 2171 واحد مسکونی است. رباط کریم و شهریار هم با افزایش 79 درصدی برای واحدهای مسکونی مندرج در پروانه شهرهای دیگری هستند که مهمند. این در حالی است که پردیس تقریبا به همان میزان سال قبل مسکن تولید خواهد کرد.

در زیر نمودار درختی بیشترین واحدهای مسکونی در پروانه‌های سال 1401 را در شهرهای استان تهران (جز شهر تهران) مشاهده می‌کنید.

بیشترین مسکن تهران کجا تولید می شود

بیشترین صعود در تولید مسکن تهران

//